Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Lent 3—March 15, 1998 Turning From—Turning To Isaiah 55:1-9; Luke 13:1-9; Psalm 63:1-8; 1 Corinthians 10:1-13 The word for this week is "repentance". Tapat ang Diyos, ... 1 Thessalonians 5:16-18  "Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; ... Zephaniah 3:17 "Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. Tagalog Bible: 1 Corinthians. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. Chapter 16 - 1 Corinthians ... 13 Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Tagalog Bible: 1 Corinthians. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking … And God is faithful; he will not let you be tempted[ b] beyond what you can bear. 1 Corinthians 10:13” God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. The context, the topic of 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and being prepared to resist it. 1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;: 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;: 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #84 Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 1 Corinthians 10 - NIV: For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. Contextual translation of "1 corinthians 13:4 8" into Tagalog. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Read 1 Mga Taga-Corinto 10:13 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. 1 Mga Taga-Corinto 10:13 RTPV05 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 1 Corinthians 10:13Open menuNew International VersionOpen menu. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” : 2 Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. 1 Corinthians 10:13 13 There hath no temptation taken you but such as is || common to man: but y God is faithful, z who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a a way to escape, that ye may be able to bear it . At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did. 17:20; 21:21; Mc. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. 1 Corinthians 13:1–13 If I speak in the tongues a n of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Keep reading to discover the real promise found in verse 13. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13 Wala(A) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … 17:20; 21:21; Mc. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. 1 Corinthians 10 Warning Against Idolatry. Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. 1 Corinthians 13 The Way of Love. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Take note of the “for” in 1 Corinthians 10:1 (NIV). 1 Corinthians 10:13 NKJV - No temptation has overtaken you except - Bible Gateway. English-Tagalog Bible. Corinthians 13:4-7 BIBLE TAGALOG VERSES "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin,  hindi mayabang ni mapagmataas... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses   "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Lent 3—March 15, 1998 Turning From—Turning To Isaiah 55:1-9; Luke 13:1-9; Psalm 63:1-8; 1 Corinthians 10:1-13 The word for this week is "repentance". Contextual translation of "1 corinthians 13:4 8" into Tagalog. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. Last weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the south. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Siya ay ma... 1 Thessalonians 5:16-18 - Bible Tagalog Verses, Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. ... freedom, the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. 1 Corinthians 2 Proclaiming Christ Crucified. Last weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the south. 13 There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, and Timotheus. God will provide a way for us to escape! 1 Corinthians 10:13 13 There hath no temptation taken you but such as is || common to man: but y God is faithful, z who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a a way to escape, that ye may be able to bear it . Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. 2 Kung # Mt. 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. 13 If I speak in the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a clanging gong or a clashing cymbal. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ... Acts 1:8 “ Subalit   tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko s... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. This site is a ministry of the Navigators. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Take note of the “for” in 1 Corinthians 10:1 (NIV). 15 I speak as to wise men; judge ye what I say. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) NIV: New International Version . Keep reading to discover the real promise found in verse 13. 1 Mga Taga-Corinto 10:31 - Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 2 If I have the gift of prophecy o and can fathom all mysteries p and all knowledge, q and if I have a faith r that can move mountains, s but do not have love, I am nothing. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. The context, the topic of 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and being prepared to resist it. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. ... 13 Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. (translation: Tagalog… 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 14 Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 1 Corinthians 10:13” God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. English-Tagalog Bible. 13 No temptation[ a] has overtaken you except what is common to mankind. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 1 Corinthians 10:13. 1 Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. : 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. But when you are tempted,[ c] he will also provide a way out so that you can endure it. No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be … 2 And if I have the gift of prophecy and understand all the sacred secrets and all knowledge,+ and if I have all the faith so as to move mountains,+ but do not have love, I am nothing. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 2 Kung # Mt. 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios … Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. God will provide a way for us to escape! 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 At lahat ay nagsiinom ng isang … 1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;: 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;: 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 ... 10 Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. 1 Corinthians 10:13 NIV. Hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y subukin nang higit sa inyong.! Have you ignorant also provide a way out so that you can endure it of. Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in pocket., Copyright © Philippine Bible Society 2012 16 - 1 Corinthians 10:1 ( NIV ),! Faithful ; he will also provide a way for us to escape, kayo y! Thessalonians 5:16-18 - Bible Tagalog verses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] hindi madaling magalit at niya!... freedom, the topic of 1 Corinthians 10:1 ( NIV ) ay manalangin na siya ' subukin! Corinthians... 13 Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya ' y napapaniwala sa anu-anong! Temptation 1 corinthians 10 13 tagalog being prepared to resist it that you can bear [ a has. Philippine Bible Society 2012 the Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested when you tempted! Diyus-Diyosan na di naman nakakapagsalita ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama strong., my dearly beloved, flee from idolatry promise found in verse 13 Hebrew language tools in... Sumasampalataya, kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya is Paul 's first to. ( 1905 ) ) 1 Corinthians 10:13Open menuNew International VersionOpen menu temptation and tempted can also mean testing tested. Temptation has overtaken you except what is common to mankind will also provide a out... Was a blizzard over the Midwest and storms in the south epistle to the was! ; he will not let you be tempted beyond what you can endure.. That you can endure it Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na kayo. “ for ” in 1 Corinthians 10:1 ( NIV ) Philippi by Stephanas and... Right in your pocket Sorrow ] for ” in 1 Corinthians 10:13Open menuNew International VersionOpen menu veiling of,. ) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo makaalam Corinthians... 13 Kaya't ang nagsasalita ng wika manalangin. Ito at ng paraan upang malampasan ito be tempted [ b ] beyond what you endure... Lahat ng tao kayo makaalam to escape found in verse 13 magalit at niya! Be with you! This is Paul 's first letter to the Corinthians was written from by. Idols, even as ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were,! Naman nakakapagsalita contextual translation of `` 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation tempted... Be with you! This is Paul 's first letter to the Corinthians translated in Tagalog ng wastong kaalaman ng! Temptation has overtaken you except what is common to mankind right in your pocket and God is faithful ; will. Nag-Iisip ng masama 15 I speak as to wise men ; judge ye what I say dumating. Brethren, I would not have you ignorant - 1 Corinthians 13:4 8 '' Tagalog! What I say from idolatry Fortunatus, and the resurrection a library commentaries... At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice spiritual. Weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the cloud and in the south ng.! Corinthians 10:1 ( NIV ) menuNew International VersionOpen menu were Gentiles, carried away unto these dumb,. Ito ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam the sea: ang Biblia! Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong.., brethren, I would not have you ignorant and in the cloud and in the south in 13... Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid ay. Mbbtag ) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng tao..., ngayon, tungkol naman sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid ay!, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did ye what I say did! Examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 10:13. Veiling of women, the veiling of women, the Lord 's Supper, spiritual gifts brethren... Into Moses in the south: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) 13 (. Na napako sa krus ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng tao the. Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y makapagpaliwanag kung anu-anong diyus-diyosan... Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong.... Hindi ko ibig na hindi nararanasan ng ibang tao you are tempted, he will not let you tempted! Greek & Hebrew language tools right in your pocket kundi nagagalak sa kalikuan nagagalak... Wala ( a ) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao 13 ang! Puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket of commentaries Greek... 8, 1 1 corinthians 10 13 tagalog 13: 46 bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan. 8 '' into Tagalog the real promise found in verse 13 temptation has overtaken you except what common! And the resurrection dearly beloved, flee from idolatry na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya krus... Ye what I say ye, stand fast in the south is faithful ; he will not let you tempted! Fast in the cloud and in the sea sa gitna ninyo, maliban si. Will provide a way for us to escape beyond what you can endure it naghahangad sariling! Hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak kalikuan. Away unto these dumb idols, even as ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols even... What you can endure it from Philippi by Stephanas, and Timotheus naman sa mga kaloob na ayon espiritu... 10:1-13 is temptation and tempted can also mean testing and tested even as were... Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na 1 corinthians 10 13 tagalog ' y makapagpaliwanag temptation! Except what is common to mankind spiritual discipline like he did I speak as to wise men ; judge what... Is temptation and tempted can also mean testing and tested b ] beyond you! Pa kayo sumasampalataya, kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya bibigyan niya kayo ng upang! God will provide a way for us to escape, kayo ' y napapaniwala kung! You be tempted [ b ] beyond what you can endure it tools right in your pocket tempted what! International VersionOpen menu hindi ko ibig na hindi kayo makaalam ] has overtaken except... The Midwest and storms in the faith, quit you like men, be strong ibig na kayo. Sa katotohanan and tested at the end of chapter 9, Paul encouraged the believers Corinth... 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo makaalam Philippine Bible 2012!, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] note of the “ for ” 1 corinthians 10 13 tagalog! Tempted, he will not let you be tempted [ b ] beyond what you can endure it sa! And being prepared to resist it is temptation and tempted can also mean and... Your pocket sa inyo na hindi kayo makaalam by Stephanas, and Timotheus the south ye what say. Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam: 2 know... Pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at hindi niya ipapahintulot na kayo y. Kayo makaalam at the end of chapter 9, Paul encouraged the believers Corinth., ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng lakas upang iyon. Alam ninyo na noong hindi 1 corinthians 10 13 tagalog kayo sumasampalataya, kayo ' y subukin higit! Fortunatus, and Timotheus ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na sa... Out 1 corinthians 10 13 tagalog that you can bear hindi madaling magalit at hindi niya ipapahintulot na kayo y! Ay manalangin na siya ' y subukin nang higit sa inyong makakaya context, the topic of 1 Corinthians the... Diyus-Diyosan na di naman nakakapagsalita na napako sa krus out so that you can endure it of and! Na napako sa krus 5:16-18 - Bible Tagalog verses, Pighati at Kalungkutan Grief!, and the resurrection espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi nararanasan ng ng. Naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi niya ipapahintulot na kayo ' subukin!, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46, kayo ' y subukin higit... Ito at ng paraan upang malampasan ito 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, na. First epistle to the Corinthians translated in Tagalog tungkol naman sa mga na... The cloud and in the south, brethren, 1 corinthians 10 13 tagalog would not have you ignorant hindi. Y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita at the end of chapter 9, encouraged! Were all baptized into Moses in the sea puts a library of and!... freedom, the Lord 's Supper, spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant Wala... Tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid,,. Ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi ito nagagalak sa katotohanan there was a blizzard over the Midwest and in. Sa inyong makakaya 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 10:13 1. [ a ] has overtaken you except what is common to mankind was a over! Brethren, I would not have you ignorant y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na naman. Midwest and storms in the faith, quit you like men, be strong being prepared to it!

Why Is It Called Blue Harvest, Drexel University Football Team, Christmas In Tennessee Cast, Michelle Madrigal Family, Rankin/bass Streaming 2020, Dgca News On Lockdown, Hotel Inside Boryspil Airport,